Gea Messchendorp           06 21 99 83 87

Privacyverklaring groepsaccommodatie “bij de boefjes” versie november 2018

Deze verklaring geeft informatie over hoe de medewerkers van de groepsaccommodatie omgaan met persoonsgegevens die in het kader van activiteiten en dienstverlening worden verwerkt.

 

Contactgegevens

Groepsaccommodatie bij de boefjes, de Fledders 10, 9335 TH Zuidvelde

Contactpersoon: Gea Messchendorp, 06-21998387, info@bijdeboefjes.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij de boefjes verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, aantal deelnemers en samenstelling (volwassenen versus kinderen). Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden waar wenselijk ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven. Door het bezoeken van onze website worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. Deze cookies kunnen inzicht geven in uw locatie, IP-adres, internetbrowser en apparaat type en analyses maken van uw activiteiten op onze website.

 

Doel van de verwerking van uw gegevens

Bij de boefjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van gevraagde goederen en diensten;
  • Het afhandelen van uw betalingen;
  • Correspondentie en telefonisch contact ten behoeve van de door u     gevraagde dienstverlening;
  • Wettelijke taken en verplichtingen waaronder een deugdelijke boekhouding en financiële administratie inclusief gegevens ten behoeve van belastingaangiftes;
  • Marketingdoeleinden en nieuwsbrieven van bij de boefjes waarvoor u zich te allen tijde kunt uitschrijven.

 

Bewaren van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens in onze digitale administratie en in ons

CRM-systeem van Perfectview. Hiertoe hebben alleen de eigenaren van

bij de boefjes toegang middels wachtwoorden en medewerkers van bij de boefjes die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

 

Bij de boefjes bewaart uw persoonsgegevens deugdelijk en niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld als ook ten behoeve van eigen marketingdoeleinden.

 

Doorgeven aan en/of archiveren van persoonsgegevens bij derden

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt en/of gearchiveerd indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij onszelf. Dit is het geval met het CRM-systeem van Perfectview. Bij de boefjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij de boefjes verstrekt noch verkoopt uw gegevens niet aan derden buiten bovenstaand.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij de boefjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo dragen wij zorg voor een adequate toegangsbescherming tot onze administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen welke toegang heeft tot persoonsgegevens en de geheimhoudingsverklaring voor medewerkers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bovengenoemde contactpersoon en wij zullen hier snel en adequaat op reageren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Door onze website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen inzicht geven in uw locatie,

IP-adres, internetbrowser en apparaat type en analyses maken van uw activiteiten op onze website.

Wij gebruiken alleen noodzakelijke technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de werking en functionaliteit van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bij de boefjes.  Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijdeboefjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij de boefjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

De Fledders 10

9335 TH Zuidvelde

06 21 99 83 87

info@bijdeboefjes.nl

Volg ons

KVK 82439427

BTW 862471539B01

Privacy & cookie statement